Show

St. Albert Chmielowski Polish School
2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-430-2099

Statut

ROZDZIAŁ I

1. Organizacja nosi nazwę Polska Szkoła im. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego w Chicago /zwana dalej Szkołą/
2. Szkoła jest organizacją niedochodową /non-for-profit/, społeczną, posiadającą osobowość prawną /z możliwością przekształcenia w organizację non-profit/.
3. Szkoła działa przy Parafii Św. Williama pod adresem 2559 N Sayre Ave w Chicago lub w innym miejscu, wskazanym uchwałą WALNEGO ZEBRANIA Rady Założycielskiej zwykłą większością głosów.
4. Działalność szkoły jest wolna od wszelakich przejawów dyskryminacji ze względu na: rasę, kolor skóry, przekonania, płeć, wiek, stan cywilny lub inne chronione od dyskryminacji zgodnie z przepisami stanowymi i federalnymi w Stanach Zjednoczonych.
5. Nadrzędnym celem i ideą szkoły jest dobro dziecka oraz jego rozwój, a szkoła swoim oddziaływaniem uczy elementów języka polskiego, historii, geografii, tradycji polskich. Dba o zachowanie tożsamości narodowej, kulturowej i religijnej.
6. Zadaniem szkoły jest działalność edukacyjna na rzecz dzieci. Placówka zapewnia opiekę pedagogiczną uczniom w czasie trwania zajęć szkolnych. Szkoła prowadzi zajęcia na podstawie programów nauczania i podręczników do j. polskiego, geografii, historii Polski i religii, przygotowanych dla szkół polonijnych lub innych pozycji zgodnych z potrzebami szkoły.
7. Szkoła organizuje zajęcia stacjonarne na trzech poziomach:
– przedszkolnym
– szkolnym klasy 0-8
– liceum klasy 1-3 zakończonym egzaminem maturalnym
8. Szkoła prowadzi rekrutacje dzieci na podstawie przepisów zawartych w Regulaminie Zapisów.
9. Prawa i obowiązki ucznia zawarte są w Regulaminie Ucznia
10. Szkoła czynnie włącza się w życie parafii, przy której prowadzi swoją działalność.
11. Szkoła współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami, których działalność nie jest sprzeczna z ideami szkoły.

ROZDZIAŁ II STRUKTURA

1. Najwyższą władzą szkoły jest Walne Zebranie Rady Założycielskiej, podejmujące najważniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania szkoły. W skład Rady Założycielskiej, zwanej dalej Radą, wchodzą osoby wpisane w dokumenty założycielskie z dnia 08/08/2016 File7075-921-7 w liczbie 7.
2. Walne zebrania dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne:
a) Walne zebrania zwyczajne odbywają się 2 razy do roku w okresach od 1-30 stycznia oraz 1-30 sierpnia i zwołuje je zwyczajowo Prezes Szkoły lub osoba przez niego wyznaczona.
b) Nadzwyczajne zebranie Rady może być zwołane w każdym czasie w celu rozpatrzenia spraw szczególnie pilnych.
c) O walnym zebraniu Rady jej członkowie powiadamiani są drogą elektroniczną 2 tygodnie przed terminem z podaniem miejsca, daty oraz godziny. Przesłany powinien być również porządek zebrania
d) Walne zebranie powołuje przewodniczącego, który je prowadzi oraz sekretarza, który sporządza protokół i go odczytuje.
3. Kompetencje walnego zebrania:
a) Powoływanie i odwoływanie Zarządu Szkoły /prezesa, wiceprezesa, dyrektora, dyrektora finansowego, komisji rewizyjnej/.
b) Przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań prezesa, dyrektorów i komisji rewizyjnej.
c ) Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach, wniesionych na piśmie, dotyczących funkcjonowania szkoły, przez osoby, instytucje lub organizacje.
d ) Podejmowanie uchwał zgłoszonych na zebraniu i uznawanych za pilne.
e ) Ustalanie wysokości opłat za szkołę oraz ulg w opłatach dla rodzin w szczególnych wypadkach.
f ) Uchwalanie zmian statutowych.
g ) Podejmowanie decyzji o zmianie nazwy, siedziby oraz rozwiązaniu, przekazaniu, likwidacji
4. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą wiekszością głosów 50%+1 z wyjątkiem punktu 3g, który wymaga konsultacji prawnej oraz 2/3 głosów Rady Założycielskiej.
5. Zarząd Szkoły
a)prezes
b)wice-prezesi
c) dyrektor finansowy
d)dyrektor szkoły
6. Prezesa szkoły powołuje i odwołuje walne zebranie Rady Założycielskiej z pośród jej członków zwykłą wiekszością głosów.
7. Obowiązki prezesa :
a)reprezentuje szkołę w kontaktach z organizacjami, instytucjami, urzędami i władzami,
b)sporządza i podpisuje umowy dotyczące funkcjonowania szkoły,
c)powołuje i odwołuje dyrektora szkoły oraz zatwierdza jego decyzje i nadzoruje jego pracę
d)zatwierdza decyzje dyrektora szkoły, jeśli przekraczaja one kwotę $500.00,
e)koordynuje współpracę z Radą Rodziców,
f) jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie szkoły, jej promocję i rozwój.
8. Wice-prezes zastępuje prezesa szkoły w razie jego nieobecności i jest do jego dyspozycji w załatwianiu spraw doraźnych. W przypadkach losowych obejmuje funkcje prezesa z dobrodziejstwem inwentarza do najbliższego walnego zebrania Rady.
9. Zakres obowiązków dyrektora finansowego: rozdział 3.
10. Zakres obowiązków Komisji Rewizyjnej: rozdział 3.
11. Zakres obowiązków dyrektora szkoły: załącznik nr 1

ROZDZIAŁ III FUNDUSZE SZKOŁY

1. Szkoła pozyskuje swoje fundusze poprzez:
a)kapitał początkowy
b)opłaty wnoszone przez rodziców
c) donacje i darowizny
d)imprezy okolicznościowe
2. Fundusze szkoły mogą być przeznaczone na jej działalność statutową oraz na działalność charytatywną.
3. Funduszami szkoły zarządza Rada Założycielska poprzez dyrektora finansowego.
4. Do obowiązków dyrektora finansowego należą:
a)przygotowywanie preliminarza budżetowego na nowy rok i przedstawienie go do zatwierdzenia Radzie
b)prowadzenie dokumentacji finansowej szkoły,
c) organizowanie pobierania opłat,
d)składanie sprawozdań finansowych 2 razy do roku,
e)odprowadzanie wpływów finansowych do banku,
f) przygotowywanie rozliczeń finansowych dla IRS,
g) rozliczanie finansowe imprez organizowanych przez szkołę,
h)prowadzenie dokumentacji majątku szkoły i jego inwentaryzacja
i) ściąganie zaległych opłat
j) udostępnianie wszelkich potrzebnych dokumentów Komisji Rewizyjnej
5. Kadencja dyrektora finansowego trwa 2 lata z możliwością przedłużenia na kolejną kadencję.
6. Komisja Rewizyjna. Komisja składa się z przynajmniej 3 członków wybieranych na walnym zebraniu poprzez tajne głosowanie na okres 2 lat. Spośród członków komisji wybierany jest jej przewodniczący.

Do obowiązków komisji należy:

-nadzór nad gospodarką finansową szkoły, jej celowością i prawidłowością ich wydatkowania,
a)kontrola finansów szkoły i jej zgodność ze stanem faktycznym,
b)sporządzanie protokołów po kontrolnych,
c) wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla dyrektorów, prezesów. Komisja spotyka się 2 razy w roku w terminach 1-30 stycznia oraz 1-30 czerwca i przygotowywuje na piśmie ocenę prawidłowości
prowadzonej dokumentacji ze stanem faktycznym finansów, który dołącza się do protokołu z walnego zebrania Rady. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów.

ROZDZIAŁ IV LIKWIDACJA SZKOŁY

W przypadku konieczności podjęcia decyzji o rozwiązaniu szkoły, decyzję taką podejmuje walne zebranie Rady Założycielskiej poprzez tajne głosowanie. Walne zebranie określa sposób likwidacji majątku szkoły. Majątek szkoły może być przekazany nieodpłatnie innej organizacji polonijnej o charakterze pożytku publicznego istniejącej minimum 10 lat. Uchwałę te wykonuje ostatni zarząd szkoły.