Show

St. Albert Chmielowski Polish School
2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-430-2099

Regulamin Ucznia

Językiem obowiązującym w szkole jest język polski,  to znaczy uczeń w czasie pobytu w szkole musi mówić po polsku, zarówno z nauczycielami jak i kolegami,  podczas lekcji oraz przerw.

Nauka w szkole odbywa się w piątki i soboty, według kalendarza na dany rok szkolny (podany do wiadomości uczniów i rodziców na zajęciach we wrześniu).

1. ZASADY REKRUTACJI 

Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Nabór do poszczególnych grup i klas odbywa się według poniższych zasad:

– do grupy 3-latków przyjmowane są dzieci, które w danym roku szkolnym ukończyły 3 lata,  a do grup starszych, dzieci w odpowiednim wieku,  

– do klas szkoły podstawowej uczniowie przyjmowani są na podstawie świadectwa szkolnego z klasy programowo niższej, 

– do liceum uczniowie przyjmowani są na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 

– w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyjęcia do danej klasy bez okazania stosownego świadectwa pod warunkiem, że uczeń pozytywnie przejdzie test klasyfikacyjny,  

2. OBOWIĄZKI UCZNIA

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w REGULAMINIE UCZNIA a w szczególności zobowiązany jest do:

 • Punktualnego przychodzenia na lekcje,
 • Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych,  jak również w życiu szkoły,
 • Troski o honor szkoły, jej dobre imię, szacunku i wzbogacania jej tradycji,
 • Przestrzegania zasad kultury osobistej w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • Troski o własne życie i bezpieczeństwo, dbałości o zdrowie i higienę,
 • Dbałości o ład, porządek i estetykę swojej klasy, atmosferę w niej panującą oraz wspólnie użytkowane dobra i pomoce szkolne (powinien zachowywać czystość w miejscach użyteczności publicznej np. toalety)

Na terenie szkoły zabrania się:

 • Przynoszenia do szkoły tabletów, gier, kart, gumy do żucia i innych przedmiotów nie związanych z nauką w szkole, 
 • Palenia wyrobów tytoniowych i wszelkich używek narkotykowych oraz spożywania alkoholu, także na terenie zabudowań szkolnych,
 • Biegania po korytarzach oraz zbyt głośnego zachowania,
 • Opuszczania budynku szkolnego bez zgody nauczyciela – możliwe jest wyjście tylko w obecności rodzica lub osoby upoważnionej

Obowiązki związane z frekwencją uczniów:

 • Każda nieobecność ucznia musi być usprawiedliwiona przez rodziców w dniu powrotu  do szkoły,
 • Uczeń ma obowiązek nadrabiać zaległości wynikające z jego nieobecności,
 • Pięciodniowa nieusprawiedliwiona nieobecność może spowodować niesklasyfikowanie,  a sześć dni nieusprawiedliwionych, może skutkować skreśleniem z listy uczniów, 

3. PRAWA UCZNIA

Uczeń na terenie szkoły ma wiele praw, wynikających m.in. z właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny, a w szczególności prawo do:

 • Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy
 • Ochrony i poszanowania własnej godności osobistej,
 • Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,
 • Swobody wyrażania myśli i przekonań – jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
 • Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 • Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 • Pomocy w przypadku trudności w nauce,
 • Korzystania z poradnictwa psychologa,
 • Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających na terenie szkoły,

4. KARY I NAGRODY

W szkole obowiązuje system kar i nagród.

Uczeń zostaje wyróżniony przez nauczyciela za pilność, wzorowe zachowanie i postępy w nauce:

 • na forum klasy
 • na forum szkoły
 • uhonorowany dyplomem lub nagrodą

Wobec uczniów, którzy nie przestrzegają postanowień zawartych w regulaminie szkoły stosuje się kary:

 • Upomnienie wychowawcy
 • Upomnienie lub nagana dyrektora szkoły
 • Zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych
 • Skreślenie z listy uczniów

Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

NINIEJSZY REGULAMIN ZOSTAŁ PRZYJĘTY I ZATWIERDZONY PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ