Show

St. Albert Chmielowski Polish School
2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-430-2099

Sakrament Bierzmowania

BIERZMOWANIE jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie dziecka Bożego i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia Krzyżmem prosi o dary Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła katolickiego.
Przygotowanie do Bierzmowania trwa 2 lata i  jest prowadzone podczas lekcji religii w klasie siódmej i ósmej.
W pierwszym roku przygotowania poznajemy historię Kościoła, począwszy od Zesłania Ducha Świętego, poprzez prześladowanie chrześcijan oraz działalność misyjną św. Pawła. Następnie uczymy się o podziałach w Kościele, jakie miały miejsce w jego historii oraz o głównych religiach świata, takich jak chrześcijaństwo, islam i judaizm. Dalej, mówiąc o roli i misji Kościoła, dowiadujemy się o strukturze hierarchicznej w Kościele, oraz o misji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej. Wreszcie szukając Boga w życiu codziennym zastanawiamy się, jak Pan Bóg może być obecny w świecie filmu, muzyce, mediach, reklamie, w przyrodzie i sporcie, w relacjach z innymi w domu i szkole, czy też w relacjach z chłopakiem i dziewczyną. Zastanawiamy się też, jakie są zagrożenia młodego człowieka?
W drugim roku przygotowania, czyli w klasie ósmej, powtarzamy najważniejsze tematy z naszej religii katolickiej, a mianowicie: Pismo Święte i Modlitwa, Wiara i Kościół, Sakramenty Święte, a wśród nich ten najważniejszy dla młodego człowieka – Sakrament Bierzmowania, który winniśmy przyjąć świadomie, tak aby nie był to tylko tzw. “sakrament uroczystego pożegnania się z Kościołem”, lecz Sakrament, który napełni nas Mocą z Wysoka do dawania świadectwa i dojrzałego przyznawania się do wiary katolickiej w naszym codziennym życiu.

Formalności związane z sakramentem bierzmowania:
Kandydat do bierzmowania przyjmuje następujące obowiązki i zasady:

Systematyczny udział we Mszy świętej niedzielnej oraz obowiązujące święta kościelne.
Systematyczna Spowiedź święta.
Systematyczny udział w katechezie szkolnej.
odpowiedni poziom wiedzy religijnej i dojrzałości chrześcijańskiej weryfikowany przez katechetę

Przygotowaniem uczniów do Sakramentu Bierzmowania zajmuje się ks. Jarosław Maciejewski