Show

St. Albert Chmielowski Polish School
2600 North Sayre Ave.
Chicago, IL 60707
773-430-2099

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI   O   ŚW. BRACIE ALBERCIE CHMIELOWSKIM

 

Polska Szkoła im. Świętego Brata Alberta Chmielowskiego zaprasza  uczniów  do udziału w konkursie związanym z postacią Patrona naszej szkoły. Głównym celem konkursu przybliżenie osoby  św. Brata Alberta Chmielowskiego jako wielkiego Polaka, autorytetu moralnego i wzoru godnego do naśladowania.

Regulamin konkursu

1. Konkurs ma charakter szkolny, biorą w nim udział uczniowie  Polskiej Szkoły im św. Brata Alberta Chmielowskiego.

2. Konkurs przebiega w grupach wyznaczonych przez regulamin.

3. Prace plastyczne i literackie zgłaszane do konkursu są pracami przygotowanymi samodzielnie. Autor może wykonać jedną pracę zgodną z tematyką konkursu.

4. Uczniowie moga korzystać z opieki merytorycznej nauczycieli.

5. Wiersze prezentowane w konkursie recytatorskim pochodzą ze szkolnego zbioru poezji o Bracie Albercie Chmielowskim

KATEGORIA PRACA PLASTYCZNA  ,,I MY BĄDŹMY CHLEBEM”

1 .Konkurs plastyczny odbywa się w    klasach:  PRZEDSZKOLE ,  0 , 1

2. Praca plastyczna powinna być estetyczna, pomysłowa,   wykonana na papierze typu brystol lub wykończona ramkami, rozmiar pracy nie mniejszy niż A- 4 / 8.3 x 11.7 in / 

nie większy niż A -3  /11.7 x 16.6/.

3. Na odwrocie pracy powinno być  imię i nazwisko ucznia, klasa/ wyraźnie napisane , bez zdrobnień/

4. Termin składania prac 30 października 

Wszystkie prace plastyczne zostaną przedstawione w galerii multimedialnej. 

KATEGORIA KONKURS RECYTATORSKI

Klasy  2 – 6  

Nauczyciele wybierają kilka wierszy ze szkolnego zbioru poezji o Bracie Albercie i przekazują je wszystkim uczniom. Recytowany wiersz powinien zawierać 6 lub więcej logicznie  powiązanych ze sobą wersów. 

Pierwszy etap konkursu odbywa się w klasie. Nauczyciele wyłonią 3 najlepiej recytujących uczniów i zgłoszą ich do etapu konkursu szkolnego. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy. Konkurs klasowy powinien odbyć się do 30 października,

II etap konkursu recytatorskiego odbędzie się 5 i 6 listopada

KATEGORIA   ,, WIERSZ O BRACIE ALBERCIE CHMIELOWSKIM” inspirowany jego zyciem i działalnością

Grupa wiekowa-kl . 7- 2 liceum

Nauczyciele omówią na lekcji wymagania konkursowe i kryteria oceny. Napisanie wiersza powinno byc zadane jako praca domowa dla wszystkich uczniów

Wiersz ma zawierać treśc inspirowaną życiem i działalnością patrona szkoły.

Ma być pracą samodzielną ucznia 

Ma być utworem autorskim/  oryginalnym ( nie skopiowanym)

Może mieć formę wiersza rymowanego, lub białego

Musi zawierać przynajmniej 8 wersów

Ma być podpisany „ hasłem” ( w zastępstwie nazwiska ucznia) z dopiskiem klasy ucznia.

Termin zgłoszenia wierszy konkursowych: 5 i 6 listopada

KRYTERIA OCENY

Treść przekazana w wierszu ( na jakich wartościach życia i działalności patrona skupił się autor wiersza)

Oddziaływanie wiersza na odbiorcę ( jakie emocje wywołuje na czytelniku)

Wartości artystyczne ( jakie środki stylistycznego przekazu zostały użyte w wierszu). Przykłady:

Porównanie – polega na odnalezieniu analogii między dwoma zjawiskami, rzeczami, postaciami np: groźny jak lew.W porównaniach powinny znaleźć się wyrażenia porównawcze: jak, jakby, niby, na kształtniczym.

Metafora (przenośnia) – to wyrażenie odbierające tworzącym je wyrazom ich pierwotne znaczenie.  Jest to zaskakujące połączenie słów, które pobudza naszą wyobraźnię, np. Stojąc przed lustrem ciszy.

Uosobienie (personifikacja) również jest odmianą metafory. To nadanie rzeczom, zjawiskom, zwierzętom cech ludzkich, np. liść tańczy na wietrze, kamień milczy.  

Epitet-wyraz określający rzeczownik np. szybujący orzeł

1. Utwory  powinny być napisane czytelnie i estetycznie / odręcznie lub na komputerze/

Nauczyciele  dokonają wyboru 3 najciekawszej pracy z każdej klasy. Wybrana praca powinna być oznaczona : pseudonim i klasa. Nazwisko ucznia zostanie podane przez nauczyciela po dokonaniu oceny przez komisje.